Informasjon for søkere til støtte ved Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Hvilke forskningsprosjekter støtter vi?

Vi støtter virksomhet innenfor de sammenlignende fagfeltene språkforskning, folkeminneforskning, religionsforskning, etnologi, arkeologi og etnografi. Vi støtter feltopphold, konferanser og seminarer  Vi gir også støtte til forskningsopphold ved andre forskningsinstitusjoner, biblioteker og arkiver.

Vi støtter ikke kjøp av vitenskapelig utstyr eller lønnsmidler. Prosjekter vi støtter må være av klart forskningsmessig karakter.

Hvem kan søke?

Forskningsstipend og forskningsstøtte tildeles først og fremst etablerte forskere. PhD- og postdoc-stipendiater kommer bare unntaksvis i betraktning. Studenter kan bare oppnå støtte hvis søknaden i sin faglige kvalitet kan konkurrere med dem som kommer fra etablerte forskere, eller hvis studenten deltar i forskningsprosjekter ledet av etablerte forskere.

Støttebeløp

Gjennomsnittlig støttebeløp er på 20.000 - 40.000.

 Hans Vogt, formann 1960-1970

Hvordan søke

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse (2-4 sider) samt et budsjett for prosjektet med nøyaktig angivelse av reiseutgifter og kostgodtgjørelse. Søknader fra studenter må i tillegg inneholde eksamenspapirer, anbefaling fra veileder og CV. NB! Man kan bare søke støtte for ett år av gangen. Ved flerårige prosjekter må det legges frem en fremdriftsplan. Man er ikke garantert støtte til et flerårig prosjekt selv om søknaden innvilges det første året.

Last ned søknadsskjema HER.

Ferdig utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til e-postadresse:

a.b.amundsen@ikos.uio.no

Vi svarer på spørsmål vedrørende søknadsbehandlingen ved henvendelse per e-post. Svar på årets søknader gis etter det årlige styremøtet i mars.

Søknadsfrist: 15. januar hvert år.

Frederik Stangs fond

Professor Frederik Stangs fond ble opprettet av Instituttet for sammenlignende kulturforskning i 1938. Den del av avkastningen som tilsvarer fondets prosentmessige andel av fondsmassen disponeres av formannen i Instituttets styre til formål som ligger innenfor Instituttets oppgaver.

Det vil si at søknader blir fortløpende behandlet gjennom hele året av styrets formann, som innvilger mellom 5000 og 15 000 NOK til de formål som blir funnet støtteverdige.

Forskningsstipend og forskningsstøtte ved bokutgivelse

Søknader om utgivelse av bøker i instituttets serie har ingen bestemt frist, men det anbefales først å ta kontakt med styrelederen, professor Arne Bugge Amundsen, tlf. 922 44 774 , e-post a.b.amundsen@ikos.uio.no.